Riaditeľské voľno 6.4.2016

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

p o s k y t u j e

z organizačných dôvodov žiakom 5. – 8. ročníka Základnej školy, Šrobárova 20, Prešov riaditeľské voľno  dňa 6. apríla 2016.

V tomto dni sa uskutoční Testovanie 9. Na priebeh testovania bude dohliadať väčší počet učiteľov, preto nebude možné zabezpečiť chod vyučovania podľa rozvrhu hodín v 5. – 8. ročníku.

Školská jedáleň funguje v normálnom režime.

Prešov 30. marca 2016

Mgr. Ján Mačej

  riaditeľ školy