Platba za stravu

Ak rozmýšľate o tom, aby sa Vaše dieťa stravovalo v ŠJ pri ZŠ Šrobárova 20, Prešov, musíte si vyzdvihnúť prihlášku na stravovanie, ktorú je potrebné vyplniť.

Úhrada stravného

1. bezhotovostne

Zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu na účet školskej jedálne číslo:

4008092278/7500  ČSOB a.s. Prešov
IBAN: SK197500 0000 0040 0809 2278

sumu:

  • I. stupeň    –   22,00 €
  • II. stupeň   –   24,00 €
  • Športové triedy /II.stupeň/   –   27,00 €

Príkaz zadajte mesačne k 15-emu dňu v mesiaci (záloha na nasledujúci mesiac) od 15. 8. do 15. 5.

Variabilný symbol pre trvalý príkaz zistíte osobne alebo telefonicky u vedúcej školskej jedálne na  č.t.: 770 31 85. Ak sa stravník stravuje bez dlhšieho prerušenia, variabilný symbol zostáva nezmenený.

2. poštovým poukazom

Dieťa ho obdrží najneskôr do 25-eho dňa v mesiaci.

Upozorňujeme rodičov, že všetky platby musia nabehnúť na účet ŠJ najneskôr do 27 – meho v starom mesiaci!

Ústrižok o zaplatení poštového poukazu je potrebné doniesť v starom mesiaci!

Vaše dieťa tak  bude mať obed od prvého dňa nového mesiaca. Ak tak neurobíte, dieťa bude prihlásené na stravu od nasledujúceho dňa. Vzniknutý preplatok bude odrátaný v platbe na nový mesiac.

Odporúčame rodičom, aby uprednostnili bezhotovostnú platbu pred platbou poštovým poukazom. Jedná sa o jednoduchší a rýchlejší spôsob úhrady stravného. Ďakujeme za pochopenie.