Zmena rozvrhu hodín

Zmena rozvrhu hodín

Na základe požiadavky rodičov doručenej vedeniu školy dňa 22. decembra 2015
dochádza s účinnosťou od 1. februára 2016 k zmene v rozvrhu hodín náboženskej výchovy (rímskokatolíckej).
Aktuálne rozvrhy hodín pre jednotlivé triedy sú od 1. februára 2016 prístupné na webovej stránke školy v sekcii „Rozvrh hodín“.
Zmena bola prerokovaná so zriaďovateľom Mesto Prešov.

V Prešove, 29. januára 2016

Mgr. Ján Mačej
riaditeľ školy