Správa o čerpaní rozpočtu za šk. rok 2013/2014

Príjmy

 • zostatok zo šk. roku 2012/2013 2748,72 €
 • príspevky od rodičov v šk. r. 2013/2014 11757,50 €
 • pripísané úroky v banke 9,83 € 
 • Spolu 14516,05 €

Výdavky

 1. Kapitola Záujmová činnosť – súťaže, kvízy, olympiády z oblasti vyučovacích predmetov, akcie v jednotlivých ročníkoch I. a II. stupňa, poplatky spojené s účasťou na rôznych súťažiach
  – plánovaná čiastka 1795,- €
  – skutočné čerpanie 1702,42 €
 2. Kapitola Spoločensko-kultúrna činnosť – výzdoba školy, karneval, vianočné akcie, vianočný jarmok, príspevok na činnosť školského parlamentu, príspevok na činnosť folklórneho súboru Fijalečka
  – plánovaná čiastka 3190,- €
  – skutočné čerpanie 3169,34 €
 3. Kapitola Šport – športové súťaže v škole, štartovné a cestovné žiakov spojené s účasťou žiakov na športových súťažiach mimo školy, príspevok na každého žiaka v škole v prírode, príspevok na lyžiarsky výcvik
  – plánovaná čiastka 400 €
  – skutočné čerpanie 260,22 €
 4. Kapitola Odmeny žiakom – odmena pre každého žiaka pri príležitosti MDD, príspevky na výlety na konci šk. roka, odmeny pre čistých jednotkárov a reprezentantov školy a pod.
  – plánovaná čiastka 2330,- €
  – skutočné čerpanie 1850,65 €
 5. Kapitola Pomoc škole – nákup kníh do školskej knižnice, materiálna pomoc škole
  – plánovaná čiastka 2500,- €
  – skutočné čerpanie 2492,- €
 6. Kapitola Ostatné – poplatky za vedenie účtu, tlačivá
  – plánovaná čiastka 2042,12,- €
  – skutočné čerpanie 2014,01 €

výdavky plánované celkom 12257,12 €
skutočné čerpanie celkom 11488,64 €

Zostatok pre školský rok 2014/2015 3027,41 €

 

V Prešove 23. 10. 2014

Ing. Handzušová Ivana, v.r.
hosdárka rodičovskej rady