OZNAM školskej jedálne

Oznamujeme rodičom detí, ktoré sa stravovali v minulom šk. roku 2020/2021 a budú pokračovať aj v tomto šk. roku 2021/2022, aby si vytlačili zápisný lístok stravníka, zverejnený na stránke školy a vypísaný hodili do zberného boxu vo vestibule školy. Rodičia prvákov a prestupujúcich detí z iných škôl nemusia prísť osobne a taktiež hodia vypísaný zápisný lístok do zberného boxu. Zápisné lístky budú k dispozícií aj na vrátnici školy, pokiaľ si ho nemáte možnosť vytlačiť.
Zmena v termíne posielania stravného (najneskôr do 25.dňa v mesiaci vopred) nenastala. Výška mesačnej platby bez dotácie je rozpísaná na zápisnom lístku stravníka. Upozorňujeme rodičov prvákov, aby nezabudli uhradiť poplatok za čip v sume 3,00 € k stravnému, ktorý im odovzdá pani vychovávateľka prvý školský deň. Všetky potrebné informácie sú uvedené v zápisnom lístku stravníka. Žiak bude prihlásený na stravovanie až po doručení zápisného lístka stravníka a uhradení stravného.

Prvý školský deň (02.09.2021) sa v ŠJ strava neposkytuje. 

Beáta Knechtová, vedúca ŠJ