Určenie školských obvodov pre ZŠ – dopravné

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2019

o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov

bude vyplácané dopravné iba žiakom dochádzajúcim

z obce  Záhradné (žiaci 5. – 9. ročníka).

Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.04.2019.

Viď :  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č.1/2019