O škole

Základné informácie

projekty

Základná škola v Prešove na Šrobárovej ulici patrí medzi sídliskové školy s vysokým počtom žiakov na obidvoch stupňoch školy. Je to verejná škola s právnou subjektivitou, ktorá jej bola pridelená 1. januára 1998.

Objekt školy tvorí hlavná budova a telocvičňa. V areáli školy sa nachádza bežecká dráha, športové detské ihrisko, zelená trieda ROSNIČKA – altánok, bylinková špirála – v rámci projektu ZELENÁ ŠKOLA.

V súčasnej dobe máme k dispozícií 46 tried a učební. Stavebnými úpravami boli herne, kabinety prebudované na triedy .

 • 41 tried
 • jedna veľká telocvičňa a jedna rozcvičovňa so šatňami , posilňovňa
 • sieň detí na kultúrne vystúpenia  s prenosnou dotykovou interaktívnou tabuľou
 • jazyková učebňa vybudovaná z prostriedkov ESF s internetom , interaktívnou tabuľou, hlasovacím zariadením, tabletom
 • 2 jazykové učebne s počítačmi , internetom a interaktívnou tabuľou
 • multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou
 • 2 klasické triedy na 1. stupni s interaktívnymi tabuľami
 • zborovňa – učebňa kontinuálneho vzdelávania s interaktívnou tabuľou
 • školská knižnica  informačné, komunikačné centrum školy s ďalšími 5 počítačmi a s pripojeným internetom
 • herňa ŠKD s 12 notebookmi
 • odborná učebňa  biológie s interaktívnou tabuľou
 • odborná učebňa  chémie s interaktívnou tabuľou
 • odborná učebňa  fyziky s počítačmi a s interaktívnou tabuľou vybudovaná z prostriedkov ESF
 • odborná učebňa  výtvarnej výchovy s interaktívnou tabuľou
 • odborná učebňa  technickej výchovy
 • 2 počítačové učebne s internetom  a dataprojektorom
 • školská jedáleň,  kde sa stravuje 680 stravníkov
 • športový areál s multifunkčným ihriskom  vybudovaný z prostriedkov ESF

K hlavnej budove je pripojený pavilón, v ktorom sa nachádzajú telocvičňa a posilňovňa. V popoludňajších hodinách je na škole v prevádzke 9 oddelení školského klubu detí.

Základná škola je škola, kde sa vyučuje podľa Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu v 1.-4. ročníku a v 5.-9. ročníku.

Projekt na vyučovanie cudzích jazykov je od 1. ročníka. Vyučujú sa jazyky anglický, nemecký, francúzsky a ruský. V 19 triedach sa od 1. ročníka povinne vyučuje cudzí jazyk podľa Školského vzdelávacieho programu  a od 5. ročníka sa žiaci v týchto triedach vyučujú 2 cudzie jazyky.

Materiálno – technické vybavenie školy je na dobrej úrovni. Učebnými pomôckami sú veľmi dobre zabezpečené vyučujúce Cj. Každá vyučujúca má k dispozícii audiovizuálnu techniku s príslušnými nahrávkami lekcií, a tiež aj jazykové výučbové programy na prácu s PC. Pri doplňovaní výchovno- vyučovacích pomôcok a iných zariadení, ktorými chceme skvalitniť našu prácu, nám vypomáhajú rodičia a priatelia školy.

Od roku 1994 má škola zriadenú nadáciu Šrobárik, ktorá je v súčasnosti pretransformovaná na Neinvestičný fond ŠROBÁRIK. Činnosť tejto nadácie je zameraná hlavne na pomoc pri financovaní výučby Cj na škole, na podporu folklórneho súboru Fijalečka , na zakupovanie knižnej a časopiseckej odbornej literatúry pre pedagogických pracovníkov a pod.
Počas svojej existencie škola dosiahla a v súčasnosti dosahuje výborné výsledky v školskej aj mimoškolskej činnosti. Dobré meno má naša škola na prijímacích skúškach a v monitoringu zo SJL a MAT. Žiaci sa každoročne zapájajú do okresných, krajských a celoslovenských súťaží. Veľmi úspešní sú naši žiaci v  jazykových olympiádách , v športovej streľbe, geografických, astronomických, výtvarných a rôznych matematických súťažiach. Našim žiakom sa darí aj vo vlastnej literárnej tvorbe, čo môžu prezentovať v školskom časopise PEGAS. V športových a výtvarných súťažiach majú naši žiaci aj medzinárodné ocenenia.

Organizačná štruktúra ZŠ – s právnou subjektivitou.

riaditeľ školy pedagogický zástupca I. stupeň učitelia I. stupňa rady, komisie
pedagogický zástupca II. stupeň učitelia II. stupňa
hospodársky zástupca šk. jedáleň
účtovníčka
školník, upratovačky,správca
ŠKD prac. PaM

Poradný zbor riaditeľa školy

riaditeľ školy verejnosť, Občianske združenie rodičov
vedenie školy širšie vedenie školy pedagogická rada
rady a komisie pracovná porada

Výchovno – vzdelávací proces prebieha :

Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje s účinnosťou od  1. septembra 2008 v 1.-4.ročníku a 5. – 9.ročníku základných škôl a podľa výchovno-vzdelávacích programov v zmysle Z č. 245/2008  nasledovne:

a) štátny vzdelávací program, ktorý   vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách,

b) školský vzdelávací program, ktorý je základným dokumentom školy, podla ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách

Žiaci, ktorí v školskom roku 2012/2013  absolvovali  1.-4. ročník základnej školy, 5. -9.ročník  základnej školy  sa počnúc 1. ročníkom vzdelávajú podľa školských vzdelávacích programov

Spolupráca školy a rodičov.

Rodičia žiakov tejto školy sa stali členmi Rodičovského združenia pri ZŠ na Šrobárovej ulici v Prešove . Výkonný výbor sa stretáva s riaditeľkou školy, 1x za mesiac pravidelne, rada rodičov 4x ročne a rodičovské združenia 3x ročne . Rodičia sú pravidelne a veľmi podrobne informovaní o prospechu a správaní svojich detí a o mimoškolských aktivitách. Veľmi úzko spolupracujú s ped. pracovníkmi a riaditeľom školy. Pravidelne vypomáhajú pri zabezpečovaní nákupu učebných pomôcok, audiovizuálnej techniky , počítačovej techniky ako aj zabezpečovanie pravidelnej údržby počítačov.

Rodičia spolu s pedagogickými zamestnancami založili Nadáciu ŠROBÁRIK, ktorá sa pretransformovala na Neinvestičný fond Šrobárik na podporu výučby cudzích jazykov, ako aj na podporu mimoškolských aktivít žiakov, predovšetkým súboru FIJALEČKA . Tento fond pomáha zabezpečovať učebnice a audiovizuálny materiál na výučbu cudzích jazykov, ale aj odbornú literatúru a metodicko-pedagogickú literatúru pre učiteľov.

Spoluprácu školy a rodiny hodnotíme veľmi vysoko

Sú naklonení riešiť problémy školy a spolupráca medzi rodičmi a pedagogickými zamestnancami je veľmi dobrá. Návštevnosť triednych aktívov a konzultácií je v priemere 60 – 70 % . Sťažností rodičov na výchovno vzdelávací proces sú veľmi ojedinelé , doteraz sa nevyskytli sťažnosti rodičov, ktoré by riešila Štátna školská inšpekcia. Rodičia boli veľmi naklonení aj Európskemu dňu rodičov a školy.. V každej triede sa našli dobrovoľníci zo strany rodičov, ktorí pomohli pri realizácii tohto dňa.

Uskutočnili sa rôzne zaujímavé  akcie:

   • otvorené vyučovacie hodiny z anglického jazyka,
   • práca na počítači z anglického jazyka pre rodičov
   • otvorené vyučovacie hodiny z prírodovedy,
   • výstavka projektov realizovaných žiakmi z anglického jazyka,
   • športové dopoludnie pre žiakov a rodičov v 2. ročníku,
   • športové dopoludnie pre žiakov a rodičov v  5.-7.ročníku,
   • besedy s lekárom ,
   • ochutnávka zdravých jedál
   • výstavka výtvarných prác vo vestibule
   • výstavka žiackych prác z technickej výchovy

 Spolupráca školy s Prešovskou univerzitou – štatút cvičnej školy pre študentov  

Škola vytvára už niekoľko rokov veľmi dobré podmienky pre realizáciu priebežnej a súvislej praxe študentov Pedagogickej fakulty, ale aj pre Fakultu prírodných a humanitných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Táto spolupráca trvá už niekoľko rokov a vytvorili sa veľmi dobré vzájomné vzťahy medzi pedagógmi fakulty, učiteľmi a študentmi. Študenti veľmi často oslovujú našich učiteľov aj pri zabezpečovaní povinnej súvislej praxe. V júni 2013 sme od Prešovskej univerzity získali štatút cvičnej školy a tým sa ešte viac prehĺbila spolupráca medzi Pedagogickou fakultou v Prešove, Fakultou prírodných a humanitných vied a Základnou školou v Prešove na Šrobárovej ulici. Snahou je, aby táto spolupráca bola v prospech mladej generácie a vytvárali sme motivačný priestor pre ďalší rozvoj výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike.

 Web pripravili

Meno Zásluhy
Mgr. Ján Mačej Podklady pre texty
Mgr. Marek Čajka Hlavný webmaster  stránky
Ing. Peter Vaník Webmaster  stránky
Mgr. Miroslav Klimek Pripravuje obrázky do fotogalérie
Ing. Michal Stachura Položil základný kameň našej webstránky