Školský psychológ

Kontakt

Mgr. Radana Tomková

ZŠ Šrobárova – miestnosť špeciálneho pedagóga, asistenti

mail: radana.tomkova@zsspo.sk

Úradné hodiny

Pondelok – Piatok: 8:00 – 14:00

051/7703102 – sekretariát

 

Mgr. Radana Tomková

Pri plánovaní a realizácii činnosti bude školský psychológ v školskom roku 2019/2020 vychádzať z (zo):

 • Koncepcie pedagogicko – psychologického poradenského systému a jeho implementácie do praxe, ktorú schválila vláda SR dňa 21.marca 2007 uznesením č. 283.
 • Zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22.mája 2008 s účinnosťou od 1.septembra 2008.
 • Vyhlášky č.325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.
 • Vyhlášky č.320/2008 Z. z. základnej škole.
 • Pedagogicko – organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2019/2020.
 • Školský psychológ poskytuje psychologickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, ich zákonným zástupcom a učiteľom najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

Činnosť školského psychológa z hľadiska základných pracovných okruhov

 • identifikačno – diagnostická činnosť
 • poradenská
 • intervenčná
 • metodicko – odborná
 • nápravno – korektívna
 • preventívno – výchovná

Úlohy školského psychológa

 • Poskytovať psychologické, pedagogické poradenské služby a preventívnu starostlivosť žiakom základných škôl.
 • Sledovať úroveň školskej spôsobilosti detí vstupujúcich do školy, navrhovať efektívne intervencie na rozvíjanie schopností detí. Participovať pri zápise detí do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021.
 • Realizovať depistážne vyšetrenia detí nezaškolených v MŠ.
 • Pozornosť venovať žiakom s problémami v učení, najmä žiakom učiacich sa pod svoje možnosti, pasívnym, nemotivovaným či žiakom s pomalým osobným tempom práce.
 • Pracovať so žiakmi s emocionálnymi poruchami a poruchami správania, najmä so sklonom k delikventnému správaniu alebo psychickému ochoreniu. V kooperácii s triednymi učiteľmi podieľať sa na tvorbe a realizácii intervenčných programov na modifikáciu nežiaduceho správania.
 • V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa zabezpečovať priebežné sledovanie a aktívnu ochranu pred nežiaducimi javmi ako sú záškoláctvo, agresívne prejavy, násilie, šikanovania, násilie, týranie, zneužívanie návykových látok apod.
 • Zapájať výchovne problémových žiakov do výcvikov sociálnej komunikácie, tréningov rozvoja tolerancie, riešenia konfliktov, empatie či rozvoja emocionálnej inteligencie.
 • Príprava, pomoc pri realizácii individuálneho začlenenia žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Sledovať efektívnosť individuálnych vzdelávacích programov pri individuálnom začlenení žiakov s poruchami učenia a správania.
 • Pri integrovanej výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami spolupracovať s pedagogickými pracovníkmi a vedením základnej školy v záujme optimalizácie psychického vývinu týchto žiakov.
 • V zmysle úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality v SR realizovať projekty a aktivity, ktoré sú zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania. Dôraz klásť na výchovu k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám a prosociálnemu správaniu.
 • V ZŠ Šrobárova sa realizuje externý preventívny rovesnícky program pod názvom Týka sa to aj Vás…?
 • Riešiť sociálne vzťahy v školských triedach, dôraz klásť na vytváranie pozitívnej sociálnej klímy v školskom prostredí.
 • V súlade s Metodickým usmernením č.7/2006 – R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach realizovať opatrenia na predchádzanie a zamedzenie šikanovania.

Projekt – Týka sa to aj Vás…?

Využívanie prevencie v rámci výchovno – vzdelávacieho procesu je jeden zo spôsobov ako viesť deti k vlastnej voľbe správania.

Najlepším spôsobom informovania detí o fajčení a alkohole nie sú hrozivé štatistické čísla, ale zameranie sa na to, ako ovplyvňujú ľudské telo, myseľ a ľudské vzťahy.

Táto príručka je určená rovesníckym aktivistom. Predstavuje ucelenejší program protifajčiarskej a protialkoholickej prevencie na 1. stupni základnej školy.

Pomocou modelových hier, individuálnych a skupinových aktivít budú mať
žiaci príležitosť získať nové informácie v oblasti návykov, fajčenia, pitia alkoholu, diskutovať so spolužiakmi o svojich pocitoch, názoroch, postojoch a skúsenostiach.

Fajčenie a pitie alkoholu je viac než iba zdravotný problém. Preto je dôležité, aby sme do preventívnej práce zainteresovali rovesníckych aktivistov skôr, než dieťa vyfajčí svoju prvú cigaretu, vypije svoj prvý pohárik, teda skôr, než sa mu fajčenie, pitie stane návykom, od ktorého sa ťažko odvyká.

Deti potrebujeme naučiť, že každý z nás je zodpovedný za svoje zdravie a všetci dohromady musíme chrániť zdravie ostatných.

Cieľom príručky je sprístupniť základné informácie, vytvoriť príručnú pomôcku, ktorá by Vám, milí rovesnícki aktivisti, uľahčila Vašu prácu, pomohla zorientovať sa v problematike návykov, fajčenia a alkoholu.

Sme toho názoru, že deti a mládež môžu byť spoločnosti osožní aj tým, že pomôžu svojim rovesníkom.

Budeme radi, ak sa nám tento cieľ podarí splniť.
Všetkým rovesníckym aktivistom prajeme v práci veľa úspechov.
Poďakovanie patrí aj kolegyniam z oddelenia školskej psychológie.

Viac informácii získate v brožúre Týka sa to aj Vás…? (stiahni)