Kariérové poradenstvo

Kariérový poradca: PaedDr. Bibiána Ondrejčáková

Hlavné úlohy

Podľa § 131 ods. 6 školského zákona sa vymedzuje cieľ kariérového poradenstva, ktorým je najmä zosúlaďovanie kariérového vývinu žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi a záujmami a potrebami trhu práce.  Podľa § 131 ods. 5 školského zákona sa vymedzujú činnosti kariérového poradenstva ako samostatné činnosti v rámci činností psychologického a výchovného poradenstva (v širšom slova zmysle). Ide o diagnostickú, výchovnú, poradenskú, informačnú a koordinačnú činnosť.  Uvedenou právnou úpravou sa výkon jednotlivých činností kariérového poradenstva inštitucionálne prerozdeľuje tak, aby ich výkon, aj s ohľadom na aktuálne personálne kapacity v školách a školských zariadeniach, v súhrne čo najkomplexnejšie a najefektívnejšie smeroval k splneniu cieľa kariérového poradenstva. Na základe § 135a ods. 1 a 2 školského zákona sa činnosť kariérového poradenstva zameriava v rámci škôl a školských zariadení na výkon výchovnej, poradenskej a informačnej činnosti.

Hlavný cieľ kariérového poradenstva:

Poskytovanie výchovnej, poradenskej a informačnej činnosti.

Konzultačné dni:

 • streda 12.00 – 13.30 hod.
 • pre žiakov každý deň počas veľkej prestávky
 • podľa dohody s rodičmi počas celého školského roku

Dôležité dátumy:

 • Komparo /testovanie na nečisto/ : 12. november 2020
 • Testovanie 9  : 24.marca 2021 ( náhradný termín: 14.4.2021 )
 • Odovzdávanie prihlášok na školy , kde je potrebné overiť talent : do 20. februára 2021
 • Talentové skúšky : 15.marec – 30.apríl 2021
 • Odovzdávanie prihlášok na ostatné typy škôl ( vrátane osemročných gymnázií): do 10. apríla 2021
 • Prijímacie pohovory:
  • 1.kolo  1. termín  10. máj 2021
  • 1.kolo  2. termín  13. máj 2021
  • informácie o konaní, resp. nekonaní 2.kola prijímacích skúšok budú zverejnené do 28.5.2021

Milí žiaci,

voľbu povolania a správne rozhodnutie ďalšieho štúdia vám uľahčia cesty svetom povolaní na internetových stránkach: www.istp.sk, www.svsmi.sk, www.siov.sk, www.statpedu.sk, www.svetprace.sk, www.profesia.sk, www.uips.sk, www.povolania.eu.

Zaujímavosti: