Kariérové poradenstvo

Kariérový poradca: PaedDr. Bibiána Ondrejčáková

Hlavné úlohy

Podľa § 131 ods. 6 školského zákona sa vymedzuje cieľ kariérového poradenstva, ktorým je najmä zosúlaďovanie kariérového vývinu žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi a záujmami a potrebami trhu práce.  Podľa § 131 ods. 5 školského zákona sa vymedzujú činnosti kariérového poradenstva ako samostatné činnosti v rámci činností psychologického a výchovného poradenstva (v širšom slova zmysle). Ide o diagnostickú, výchovnú, poradenskú, informačnú a koordinačnú činnosť.  Uvedenou právnou úpravou sa výkon jednotlivých činností kariérového poradenstva inštitucionálne prerozdeľuje tak, aby ich výkon, aj s ohľadom na aktuálne personálne kapacity v školách a školských zariadeniach, v súhrne čo najkomplexnejšie a najefektívnejšie smeroval k splneniu cieľa kariérového poradenstva. Na základe § 135a ods. 1 a 2 školského zákona sa činnosť kariérového poradenstva zameriava v rámci škôl a školských zariadení na výkon výchovnej, poradenskej a informačnej činnosti.

Hlavný cieľ kariérového poradenstva:

Poskytovanie výchovnej, poradenskej a informačnej činnosti.

Konzultačné dni pre škol. rok 2023/2024:

  • streda 13.00 – 14.00 hod.
  • pre žiakov každý deň počas veľkej prestávky
  • podľa dohody s rodičmi počas celého školského roku
  • kontakt: tel. 051 / 7704 977; mail: bibiana.ondrejcakova(@)zsspo.sk

Dôležité dátumy:

  • Testovanie 9: 20. marec 2024 (náhradný termín: 4.4.2024)
  • Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ  do 20. marca 2024 (Riaditeľovi ZŠ kvôli potvrdeniu prihlášky základnou školou do 10.3.2024)

Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/2024 a  termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 [PDF 131kB]

Harmonogram prijímacieho konania [PDF 69.5kB]

Milí žiaci,

voľbu povolania a správne rozhodnutie ďalšieho štúdia vám uľahčia cesty svetom povolaní na internetových stránkach: www.istp.sk, www.svsmi.sk, www.siov.sk, www.statpedu.sk, www.svetprace.sk, www.profesia.sk, www.uips.sk, www.povolania.eu.

Zaujímavosti: