Kariérové poradenstvo

Kariérový poradca: PaedDr. Bibiána Ondrejčáková

Hlavné úlohy

Podľa § 131 ods. 6 školského zákona sa vymedzuje cieľ kariérového poradenstva, ktorým je najmä zosúlaďovanie kariérového vývinu žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi a záujmami a potrebami trhu práce.  Podľa § 131 ods. 5 školského zákona sa vymedzujú činnosti kariérového poradenstva ako samostatné činnosti v rámci činností psychologického a výchovného poradenstva (v širšom slova zmysle). Ide o diagnostickú, výchovnú, poradenskú, informačnú a koordinačnú činnosť.  Uvedenou právnou úpravou sa výkon jednotlivých činností kariérového poradenstva inštitucionálne prerozdeľuje tak, aby ich výkon, aj s ohľadom na aktuálne personálne kapacity v školách a školských zariadeniach, v súhrne čo najkomplexnejšie a najefektívnejšie smeroval k splneniu cieľa kariérového poradenstva. Na základe § 135a ods. 1 a 2 školského zákona sa činnosť kariérového poradenstva zameriava v rámci škôl a školských zariadení na výkon výchovnej, poradenskej a informačnej činnosti.

Hlavný cieľ kariérového poradenstva:

Poskytovanie výchovnej, poradenskej a informačnej činnosti.

Konzultačné dni pre škol. rok 2022/2023:

  • streda 13.00 – 14.30 hod.
  • pre žiakov každý deň počas veľkej prestávky
  • podľa dohody s rodičmi počas celého školského roku
  • kontakt: tel. 051 / 7704 977; mail: bibiana.ondrejcakova(@)zsspo.sk

Dôležité dátumy:

  • Testovanie 9: 22. marca 2023 (náhradný termín: 4.4.2023)
  • Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ  do 20. marca 2023 ( Riaditeľovi ZŠ kvôli potvrdeniu prihlášky základnou školou do 10.3.2023)
  • Talentové skúšky:
SŠŠ Overenie športového výkonu – prvá fáza talentových skúšok na SŠŠ 21.3. – 14.4.2023
SŠ tal. 1. kolo 1. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy (2. fáza) 28.4. – 3.5.2023
1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 4.5. – 5.5.2023
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 9.5. – 10.5.2023
SŠ tal. 1. kolo 2. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy (2. fáza) 11.5. – 15.5.2023
RÚŠS, SK Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok (aj talentové odbory) od 16.5.2023
Zverejní konanie druhého kola do 6.6.2023
2. kolo prijímacích skúšok. 20.6. – 21.6.2023
SŠŠ Stredná športová škola
SŠ tal. SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.
RÚŠS Regionálny úrad školskej správy

 

Milí žiaci,

voľbu povolania a správne rozhodnutie ďalšieho štúdia vám uľahčia cesty svetom povolaní na internetových stránkach: www.istp.sk, www.svsmi.sk, www.siov.sk, www.statpedu.sk, www.svetprace.sk, www.profesia.sk, www.uips.sk, www.povolania.eu.

Zaujímavosti: