Aktuality školskej jedálne

Ako prihlásiť svoje dieťa na stravovanie v ZŠ

Oznamujeme rodičom detí, ktoré sa stravovali v minulom šk. roku 2022/2023 a budú pokračovať aj v tomto šk. roku 2023/2024, aby si vytlačili zápisný lístok stravníka prípadne čestné vyhlásenie (dotácia) alebo žiadosť (diéta), zverejnený na stránke školy a vypísaný hodili do zberného boxu vo vestibule školy. Rodičia prvákov a prestupujúcich detí z iných škôl nemusia prísť osobne a taktiež vložia  vypísaný zápisný lístok do zberného boxu. Zápisné lístky budú k dispozícií aj na vrátnici školy, pokiaľ si ho nemáte možnosť vytlačiť. Zmena v termíne posielania stravného (najneskôr do 25.dňa v mesiaci vopred) nenastala. Výška mesačnej platby bez dotácie je rozpísaná na zápisnom lístku stravníka. Upozorňujeme rodičov prvákov, aby nezabudli uhradiť poplatok za čip v sume 3,00 € k stravnému, ktorý im odovzdá pani vychovávateľka prvý školský deň. Všetky potrebné informácie sú uvedené v zápisnom lístku stravníka. Žiak bude prihlásený na stravovanie až po doručení zápisného lístka stravníka a uhradení stravného.

Informácie o poskytovaní dotácií na stravu v novom školskom roku 2023/2024 nájdete v nasledujúcich prílohách:

  • Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa [PDF; 315 kB]

Finančné pásma pre školské stravovanie zostávajú v platnosti používané v súčasnosti, pre bližšie informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva školstva vedy výskumu a športu, na nasledujúcom odkaze.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, nájdete na webovej sídle zriaďovateľa školy – mesta Prešov, na nasledujúcom odkaze.

Prvý školský deň (04.09.2023 t.j. pondelok) sa v ŠJ strava neposkytuje.