Školský špeciálny pedagóg

Kontakt

Mgr. Simona Šoltés Nazadová

ZŠ Šrobárova – miestnosť špeciálneho pedagóga, asistenti

email: simona.nazadova@zsspo.sk

Úradné hodiny

Pondelok – Piatok: 8:00 – 14:00

051/7703102 – sekretariát

 

Mgr. Simona Šoltés Nazadová

Pri plánovaní a realizácii činnosti bude školský špeciálny pedagóg v školskom roku 2022/2023 vychádzať z (zo):

 • Koncepcie špeciálno – pedagogického poradenského systému a jeho implementácie do praxe, ktorú schválila vláda SR dňa 21.marca 2007 uznesením č. 283.
 • Zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22.mája 2008 s účinnosťou od 1.septembra 2008.
 • Vyhlášky č.325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.
 • Vyhlášky č.320/2008 Z. z. základnej škole.
 • Pedagogicko – organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2022/2023.
 • Školský špeciálny pedagóg poskytuje špeciálno-pedagogickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť žiakom, ich zákonným zástupcom a učiteľom najmä v oblasti špeciálno-pedagogických činností.

Činnosť školského špeciálneho pedagóga z hľadiska základných pracovných okruhov

 • Špeciálno-pedagogická činnosť
 • Konzultačno-informačná činnosť
 • Konzultačno-poradenská činnosť
 • Preventívna činnosť

Kto je školský špeciálny pedagóg?

Je to odborný pracovník, ktorý sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Kto sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba je požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre dieťa alebo žiaka, ktoré vyplývajú z jeho zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti dieťaťa alebo žiaka a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je:

 • žiak so zdravotným znevýhodnením alebo žiak so zdravotným postihnutím, žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami, žiak s poruchou správania,
 • žiak so zdravotným postihnutímje žiak s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami alebo s viacnásobným postihnutím,
 • ​​​žiak s vývinovými poruchamije žiak s poruchou aktivity a pozornosti alebo žiak s vývinovou poruchou učenia,
 • žiak s poruchou správania, je žiak s narušením funkcií v oblasti emocionálnej alebo sociálnej
 • žiak zo sociálne znevýhodneného prostrediažijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností dieťaťa alebo žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti,
 • žiak s nadaním je žiak, ktorý má nadpriemerné schopnosti v intelektovej oblasti, v oblasti umenia alebo športu alebo v týchto oblastiach dosahuje v porovnaní s rovesníkmi mimoriadne výkony a prostredníctvom výchovy a vzdelávania sa jeho nadanie cielene rozvíja,
  Na základe odporúčania poradenského zariadenie sa žiaci s vyššie spomenutými znevýhodneniami môžu vzdelávať formou integrácie – začlenenia.

 

Čo je školská integrácia alebo začlenenie?

Školská integrácia je výchova a vzdelávanie detí alebo žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v triedach škôl a školských zariadení určených pre deti alebo žiakov bez špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, teda v bežných triedach základných škôl.

Znamená včlenenie, zaradenie znevýhodneného žiaka do bežnej základnej školy. Môže sa uskutočniť až po špeciálno-pedagogickom a psychologickom vyšetrení v daných poradenských zariadeniach, kde na základe výsledkov odborníci navrhnú začlenenie.

Rozhodnutie o prijatí žiaka, ako integrovaného do základnej školy, vydáva riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov a písomného vyjadrenia poradenského zariadenia. Následne sa s diagnózou a prognózou žiaka oboznámia všetci vyučujúci. Úlohou triednych učiteľov a špeciálneho pedagóga je vypracovať pre deti Individuálny výchovno-vzdelávací program, prípadne Individuálny vzdelávací plán.

Hodnotenie integrovaných žiakov je v súlade s Metodickými pokynmi, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR.

Čo je náplňou práce školského špeciálneho pedagóga?

 • hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga je priama práca so žiakmi

(individuálna, prípadne pomoc žiakom na vyučovacej hodine), ktorým boli

diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, ďalej len ŠVVP,

 • podieľa sa na vypracovaní IVP žiaka a na jeho výchove a vzdelávaní,
 • spolupracuje s rodinou, sprostredkúva informácie a styk s poradenskými zariadeniami,
 • zabezpečuje individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby,
 • podieľa sa na riešení problémov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • poskytuje konzultácie, odborné poradenské služby a metodickú pomoc pedagógom a zákonným zástupcom,
 • zabezpečuje pomôcky pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (tabuľky a pod.),
 • realizuje náčuvy na vyučovaní s cieľom bližšie spoznať triedu, jednotlivých žiakov, pozorovať ich prácu na vyučovacej hodine,
 • uskutočňuje pravidelnú depistáž (logopedická a špeciálnopedagogická),
 • buduje špeciálnopedagogickú knižnicu a pripravuje a zhromažďuje materiály pre prácu  s deťmi (pracovné listy, cvičenia a pod.),
 • ďalej sa vzdeláva, šíri osvetu a uskutočňuje prednáškovú činnosť,
 • zúčastňuje sa pravidelne na zápise prvákov s cieľom identifikovať žiakov do nultéhoročníka, prípadne s odkladom povinnej školskej dochádzky,
 • predkladá návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práceso zdravotne znevýhodnenými žiakmi a so žiakmi so ŠVVP,
 • zakladá, vedie, triedi a aktualizuje dokumentáciu k jednotlivým žiakom so ŠVVP,

Špecifické vývinové poruchy učenia

Dyslexia – špecifická porucha čítania – pri čítaní si dieťa zamieňa tvarovo, zvukovo podobné hlásky, prehadzuje, pridáva, vynecháva hlásky, nerozumie prečítanému textu

Dysortografia – špecifická porucha pravopisu – pri písaní dieťa vynecháva, pridáva, prehadzuje písmená, zamieňa tvarovo a zvukovo podobné písmená, nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky, nerozlišuje krátke a dlhé samohlásky, nedodržiava hranice medzi slovami.

Dysgrafia – špecifická porucha písania – grafický písomný prejav dieťaťa je ťažko čitateľný až nečitateľný, písmo je ťažkopádne, neusporiadané, neúhľadné, nie je dodržané písanie na riadku, má nepravidelnú hustotu, dieťa si nedokáže zapamätať a napísať správne tvary písmen.

Dyskalkúlia – špecifická porucha matematických schopností – prejavuje sa problémami pri orientácii na číselnej osi, zámenou číslic, neschopnosťou robiť matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), poruchami v priestorovej a pravoľavej orientácii.

Dyspraxia – špecifická porucha zvládnutia zložitejších manuálnych výkonov – dieťa si nedokáže osvojovať postupy bežných činností – je pomalé, nemotorné, ťažkopádne, má ťažkosti s hrubou aj jemnou motorikou.

ADD- porucha koncentrácie pozornosti.

ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou alebo s impulzivitou a agresivitou.

Ako postupovať v prípade, že má Vaše dieťa niektoré z týchto problémov?

Oslovte triedneho učiteľa Vášho dieťaťa, príp. priamo školského špeciálneho pedagóga, alebo psychológa. Na základe nimi vyplnenej prihlášky na odborné vyšetrenie Vám po dohodnutí konkrétneho termínu v centre pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie zrealizujú psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie. Diagnostickými metódami zistia, ktorú z týchto porúch Vaše dieťa má, resp. vylúčia ich prítomnosť.

Na základe výsledkov odborných vyšetrení určia správny a najefektívnejší postup pre nápravu špecifických porúch učenia u dieťaťa. Odporučia Vám a škole, ako sa postupovať pri ďalšom vzdelávaní, poskytnú Vám potrebné rady, reedukačné materiály, ktoré využijete pri zlepšovaní parciálnych zručností Vášho dieťaťa.

Majte na pamäti, že včasné odhalenie prítomnosti špecifických porúch učenia, vytrvalá a pravidelná práca dieťaťa doma pri správnom odbornom vedení sú základným predpokladom úspechu pri náprave porúch učenia. Každý, čo i len malý úspech je preňho motiváciou a posilňuje jeho sebavedomie.

V prípade, že sa dieťaťu neposkytne potrebná starostlivosť môžu poruchy učenia veľmi negatívne ovplyvniť život dieťaťa, jeho vzťah k učeniu ako takému, príp. mu úplne znemožnia jeho plynulé vzdelávanie. Mnohokrát sa v dôsledku opakovaného neúspechu v škole objavia problémy v správaní, čím sa situácia viac komplikuje.