Skratky (kódy) predmetov v školskom roku

kód predmetu názov predmetu
SJL Slovenský jazyk a literatúra
ANJ Anglický jazyk
PDA Prírodoveda
VLA Vlastiveda
ETV Etická výchova
NBV Náboženská výchova
MAT Matematika
TSV Telesná a športová výchova
PVC Pracovné vyučovanie
VYV Výtvarná výchova
HUV Hudobná výchova
PVO Prvouka
VUM Výchova umením
NEJ Nemecký jayzk
FRJ Francúzsky jazyk
FYZ Fyzika
CHE Chémia
BIO Biológia
DEJ Dejepis
GEG Geografia
OBN/OBV Občianska náuka/občianska výchova
INF Informatika /1. a 2. stupeň/
SEE Svet práce
THD Technika
SRL Športová príprava
TOS Telesná výchova oslabených