Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca: PaedDr. Bibiána Ondrejčáková

Hlavné úlohy a činnosť výchovného poradenstva sú zamerané v súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov na posilňovanie a podporu pozície a výchovno-poradenských aktivít výchovného poradcu ako základného článku systému výchovného poradenstva plniaceho úlohy školského poradenstva v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( Školský zákon ) a v zmysle vyhlášky MŠ SR č.325/2008 Z.z. o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach, v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR na tento školský rok a s Dohovorom o právach dieťaťa.

Hlavný cieľ výchovného poradenstva:

Poskytovanie poradenských služieb v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov.

Konzultačné dni:

 • utorok 13.00 – 14.00 hod.
 • pre žiakov každý deň počas veľkej prestávky
 • podľa dohody s rodičmi počas celého školského roku

Dôležité dátumy:

 • Komparo /testovanie na nečisto/ : november 2017
 • Celoplošné testovanie : 21. marca 2018 ( náhradný termín: 5.4.2018 )
 • Odovzdávanie prihlášok na školy , kde je potrebné overiť talent : do 20. februára 2017
 • Talentové skúšky : 25.marec – 15.apríl 2018
 • Odovzdávanie prihlášok na ostatné typy škôl ( vrátane osemročných gymnázií): do 10.apríla 2018
 • Prijímacie pohovory:
  • 1.kolo  1. termín  14. máj 2018 
  • 1.kolo  2. termín  17. máj 2018
  • 2.kolo 19. jún 2018

Milí žiaci,

voľbu povolania a správne rozhodnutie ďalšieho štúdia vám uľahčia cesty svetom povolaní na internetových stránkach: www.istp.sk, www.svsmi.sk, www.siov.sk, www.statpedu.sk, www.svetprace.sk, www.profesia.sk, www.uips.sk, www.povolania.eu.

Zaujímavosti: