Budem vedieť nemeckú gramatiku

Hlavným cieľom záujmového útvaru „Budem vedieť nemeckú gramatiku“ bolo u žiakov zdokonaliť nemeckú gramatiku, podať im nemeckú gramatiku ľahšou a zaujímavejšou formou. U žiakov som sa snažila rozvíjať pozitívny vzťah k cudziemu jazyku.  Žiaci si takisto mali rozšíriť a obohatiť slovnú zásobu, naučiť sa gramatické javy správne používať v písomnej i ústnej podobe.

Záujmový útvar navštevovali žiaci 6., 7., a 8. ročníka, ktorí mali o nemecký jazyk  záujem a chceli sa v ňom zdokonaľovať. Taktiež sa ho zúčastňovali aj žiaci, ktorí mali problémy so zvládnutím učiva v rámci vyučovacích hodín a záujmový krúžok im poskytol priestor na opätovné vysvetlenie a precvičenie práve preberaného učiva.

Záujmový krúžok sa uskutočňoval v multimediálnej miestnosti, čiže žiaci mali k dispozícii počítače a interaktívnu tabuľu. Toto technické vybavenie poskytlo kvalitné podmienky pre moderný a efektívny spôsob výučby nemeckého jazyka a nemeckej gramatiky.

Žiaci, ktorí navštevovali záujmový útvar, zdokonalili svoje jazykové zručnosti a na hodinách nemeckého jazyka boli sebavedomejší a ich práca bola samostatnejšia.

Ved. krúžku: Mgr. Daniela Maniková