Čítame hravo

Cieľom krúžku je vzbudiť záujem o knihu a čítanie. Aktivity sú vykonávané nielen v triede, ale aj v školskej knižnici a v knižnici POH na pobočke sídl. Sekčov. Na stretnutí  v knižnici POH na pobočke sídl. Sekčov s pani knihovníčkou si deti zopakujú pravidlá vypožičiavania kníh. Z obidvoch knižníc, školskej i z pobočky knižnice POH si vypožičiavajú knihy. Postupne ich čítajú, hodnotia správanie postáv,  pripravujú dramatizáciu k príbehu a uskutočňujeme besedu so spisovateľkou. Na krúžku sme píšu o aktivitách mimo školy a prispievajú do časopisu Pegas svojimi článkami. V niektoré nedeľné odpoludnie  sa členovia krúžku zúčastňujú predstavenia v DJZ. V knižnici POH Sekčov pani knihovníčka pre nich pripravuje zážitkové čítanie napr. Mach a Šebastová a Pipi Dlhá Pančucha. Založili sme denník a každý žiak doň zapisuje obsah príbehu, ktorý prečítal. Čítame z časopisu Adamko a zapájame sa do súťaže ľudovej rozprávky A čo bolo ďalej? Jednej z rozprávok, ktorú si deti vyberú,  vymyslia, ako by mohla pokračovať. Pokračovanie napíšu formou dopísania rozprávky, formou leporela, veršovanej prózy, či komiksu a urobia k nej ilustráciu. Keďže ide celoslovenská súťaž, práce posielame do Trenčína. A už máme aj pekné umiestnenia. V knižnici POH sa zúčastňujeme akcie Les ukrytý v knihe.

Ved. krúžku: Mgr. Jarka Števčíková