Geografický krúžok

Činnosť geografického krúžku je zameraná na:

  • rozširovanie a prehlbovanie vedomostí a zručností v predmete geografia
  • poznávanie regiónu a okolia školy
  • riešenie praktických úloh v teréne – topografia
  • je spojená s pohybovými aktivitami žiakov druhého stupňa v teréne
  • pripravuje žiakov na geografické olympiády a súťaže
  • rozširuje zručnosti pri práci s mapami rôznych regiónov sveta

Cieľom je aj aktivizovať žiakov, rozširovať ich vedomostný obzor, naučiť ich prácu s mapovým materiálom a konečne aj žiakov bývajúcich v mestskej sídelnej krajine  odviesť  od stereotypu  do prostredia  prírody, poznávať jej krásy, chránené rastliny, živočíchy, geologické javy, horniny a minerály. V jesennom čase sú to vychádzky do okolia školy a precvičovanie praktických zručností pri práci s mapou a buzolou v teréne, orientácia v teréne a pod.(topografia)  V zimnom období začíname s prípravou na geografickú olympiádu. Žiaci si precvičujú a rozširujú učivo o jednotlivých svetadieloch a štátoch. Vypracovávajú vzorové testy z predchádzajúcich ročníkov geografickej olympiády. Taktiež pracujú a precvičujú prácu s mapou. Každý žiak – podľa ročníka si precvičuje slepé mapy. Pracujeme s internetom a dopĺňame úlohy, ktoré sú dané pre obvodové kolá geografickej olympiády. Po ukončení súťaží a olympiád doplňujeme učivo, ktoré je náročné, precvičujeme geografické výpočty, organizujeme súťaže medzi žiakmi jednotlivých ročníkov. Žiakov činnosť plne zamestnáva, chodia radi, pretože sú často motivovaní aj známkami za vynikajúce výkony na krúžku. ( Umiestnenie na 1. mieste, napísanie testu na plný počet bodov a pod.) V jarnom období organizujeme programy zamerané na tvorbu a ochranu životného prostredia, chodíme do planetária a do prírody.
To, že naša práca je úspešná a zaujala žiakov, svedčí aj fakt, že v  krúžku aktívne pracuje 16 prihlásených detí, ale aj 10 neprihlásených, ktorým sa činnosť zapáčila.

Ved. krúžku: Mgr. Alena Železníková