Hravé čítanie

V krúžku Hravé čítanie žiaci pracujú s pútavými textami od našich i zahraničných autorov. Texty sú nasmerované tak, aby žiaci precvičovali prácu s hlasom, správnu melódiu viet, dodržiavanie rozličných znamienok a pod. Krúžok rozvíja u žiakov čítanie s porozumením i dramatizáciu textu. Súčasťou krúžku sú návštevy mestskej knižnice a vzájomná spolupráca s p. knihovníčkami.