Hudobno-dramatický krúžok – ŠROBÁRIK

Cieľom krúžku je rozvíjať u žiakov esteticko–umelecké potreby, vyjadrovať sa prostriedkami  umelecko-estetického prejavu / spevom, recitáciou, pohybom/. Mať radosť zo spevu, nebáť sa vystupovať na javisku – to sú hlavné priority tohto záujmového útvaru. Formujú sa a upevňujú sa v ňom kolektívne vzťahy. Rozvíja u detí aj vlastnú hudobnú predstavivosť.
Krúžok realizuje predstavenie k zápisu do 1. ročníka, predstavenie pre detí z MŠ, predstavenia na rôzne aktivity zrealizované školou.