Hudobno-dramatický krúžok – ŠROBÁRIK

Do krúžku bolo zapísaných 23 detí. Boli to prevažne prváci, druháci a tretiaci. Cieľom krúžku bolo rozvíjať celú osobnosť dieťaťa, hlavne jeho socializáciu,. schopnosť  vcítiť sa do roly druhej osoby, do jej problémov a učiť sa ľahšie riešiť svoje problémy. Deti sa dokázali vyjadrovať  prostriedkami  umelecko-estetického prejavu /spevom, recitáciou, pohybom/. Mali radosť zo spevu,  nebáli sa vystupovať na javisku. Formovali si a upevňovali kolektívne vzťahy, rozvíjali  vlastnú  predstavivosť a fantáziu.

Divadelné predstavenia boli nacvičované ku konkrétnym akciám z plánu práce školy:   Zápis do I. ročníka  a záverečná besiedka pre rodičov. Deti sa na krúžku pripravovali aj na súťaž v speve – Super Star.

Zápis do I. ročníka bol v januári, kedy sme zahrali deťom divadlo „Medovníkový domček“. Vystupovali sme aj pred  rodičmi našich detí, ktorým sa predstavenie veľmi páčilo. Malí divadelníci mali úspech s divadlom aj pred svojimi rovesníkmi zo školy a deťmi z MŠ. V máji sme vystupovali na záverečnej besiedke pre rodičov s divadlom „Ťažko bez mamy“. Prekvapením pre mamičky bol aj zhotovený darček. Rodičia mali možnosť vidieť pokrok  umelecko-estetického prejavu u svojich detí.

Prváci sa osmelili v speve, ale aj v pohybe na javisku. Druháci rozvíjali svoj talent v individuálnych vystúpeniach. Objavili sa aj talenty, ktoré treba podchytiť a ďalej  rozvíjať. V speve bola snaha o čistý intonačný prejav. Deti mali z dobre vykonanej práce radosť. Spoločne pripravovali s pani vychovávateľkou  rekvizity k vystúpeniam.

V mesiaci jún  sa uskutočnila spoločná  vychádzka na zmrzlinu.

Ved. krúžku: Mgr. Magdaléna Katonová