Hudobno-pohybový krúžok HUDOBNÍČEK

Do krúžku bolo zapísaných 27 detí. Z toho 22 detí boli prváci. Cieľom výchovno-vzdelávacej práce v záujmovom útvare Hudobníček bolo umožniť deťom postupne, pomaličky a najmä aktívne vnikať do sveta hudby, naučiť sa ju vnímať, chápať ju, prežívať, objavovať jej krásu, ale aj tvoriť a tiež aktívne si osvojovať hudobné činnosti a ich prostredníctvom rozvíjať u detí hudobné schopnosti, zručnosti a návyky (rytmické cítenie, tonálne cítenie, správne spevácke návyky, hudobno-pohybové schopnosti atď. …), to všetko s dôrazom na hravosť, experimentovanie a hudobné zážitky. Ďalším cieľom bolo prostredníctvom výchovného vplyvu hudby prispieť ku kvalitatívnemu rozvoju osobnosti dieťaťa, a tak utvárať a formovať intelektuálne, citové a estetické hodnoty u detí.

Keďže väčšina žiakov, ktorí navštevovali krúžok, boli žiaci prvého ročníka, preto obsahový program tvorili  najmä rôznorodé hravé hudobné činnosti, ktoré majú významný motivujúci a aktivizujúci charakter, a to činnosti rytmické, vokálne, intonačné, pohybové, ale aj dramatické a tvorivé.

Žiaci si počas roka osvojili tieto hudobné činnosti:

 • rytmické ozvenové hry
 • rytmické hry s pohybovou hrou
 • hry zamerané na tvorivú improvizáciu
 • rytmické hry s hrou na tele a pohybovou hrou
 • rytmizované vyčítanky spojené s hrou na tele
 • rytmické a melodické hry na otázky a odpovede
 • rytmické a melodické reťazové hry
 • hru na detských inštrumentálnych nástrojoch
 • vokálno-intonačné hry
 • hudobno-pamäťové hry
 • krátke pesničky s pohybom a inštrumentálnym sprievodom
 • detské populárne piesne

 

Na týchto hodinách bola radostná a tvorivá atmosféra, žiaci sa  cítili slobodne, uvoľnene, bezpečne, a tak bol vytvorený priestor kreativite, prirodzenosti, hravosti, zvedavosti a každý žiak sa mohol zmysluplne realizovať a zároveň spoznávať svoje schopnosti a rozvíjať ich.

Ved. krúžku: Mgr. Mária Slámová