Loptové hry / dievčatá

Činnosť krúžku je zameraná na pohybové a športové hry. Po úvodnej organizačnej časti nasleduje relaxácia a rozcvičenie celého tela na karimatkách. V ďalšej časti pokračuje všeobecná pohybová príprava s prvkami atletiky a gymnastiky. Po krátkej prestávke žiaci si precvičujú základné manipulačné činnosti s loptou, ako sú prihrávky, chytanie lopty, dribling, vedenie lopty atď. Žiaci sa oboznamujú aj so základnými pravidlami športových hier, ako sú prehadzovaná, vybíjaná, hádzaná, basketbal. Zaradené sú aj cvičenia zamerané na nácvik správneho držania tela. Na hry sa využívajú malé loptičky, lopty, overbally i fit lopty. Na spestrenie činnosti je zaradený bedminton, tenis, florbal i  lietajúce taniere. Záver dvojhodinovky patrí detským pohybovým hrám.