Matematický krúžok

Cieľom krúžku je poskytnúť žiakom čo najrozsiahlejšie poznatky z jednotlivých častí školskej matematiky, rozvíjať u žiakov tvorivé schopnosti, obohacovať vedomosti žiakov o ďalšie poznatky a prostredníctvom mnohostrannej činnosti podporovať prirodzený záujem žiakov o matematiku. Ťažiskom práce krúžku je opakovanie celého učiva matematiky od piateho ročníka, riešenie matematických úloh z rôznych tematických celkov vo forme testov s cieľom prípravy na Komparo, Monitor a prijímacie pohovory na stedné školy. V rámci prípravy žiaci riešia aj testy na Komparo a Monitor z predchádzajúcich rokov. V závere krúžku žiaci riešia úlohy zábavného charakteru, ako napr. hlavolamy, hádanky, rébusy, sudoku, ako aj praktické úlohy z bežného života.