Matematický krúžok

Matematický záujmový krúžok  pracoval pravidelne v stredu od 14:00 hod do 16:00 hod. Navštevovalo ho 21 žiakov 9. c triedy.

Cieľom krúžku bolo poskytnúť žiakom potrebné základné poznatky z  tematických celkov v jednotlivých ročníkoch matematiky 2. stupňa základnej školy, rozvíjať u žiakov tvorivé schopnosti, obohacovať vedomosti žiakov o ďalšie poznatky a prostredníctvom mnohostrannej činnosti podporovať prirodzený záujem žiakov o matematiku.

Ťažiskom práce krúžku bolo riešenie matematických úloh zo všetkých oblastí matematiky a geometrie, ktoré boli zamerané na precvičovanie učiva pri príprave žiakov na Monitor a prijímacie pohovory na stredné školy. Tieto úlohy boli dopĺňané úlohami zábavného charakteru, ako napr. hlavolamy, hádanky, rébusy, sudoku, ako aj praktickými úlohami z bežného života. Hlavne tieto úlohy boli pre žiakov významným zdrojom poučenia a poznania.

Pri riešení úloh žiaci rozvíjali hlavne svoje rozumové schopnosti, pohotovosť, tvorivosť, logické myslenie, rozširovali si obzor poznatkov z iných predmetov a vedných disciplín. Mnoho úloh bolo zameraných a formulovaných tak, aby viedli aj k rozvoju finančnej gramotnosti a  environmentálnej výchovy. Úlohy boli čerpané z rôznych zbierok a internetových zdrojov.

Ved. krúžku: PaedDr. Mária Pállová