Matematika pre všetkých

Krúžok navštevovali žiaci 9.a 8. ročníka. Činnosť krúžku bola zameraná na riešenie úloh z praktického života, na získanie základných vedomosti z finančnej gramotnosti a na prípravu žiakov na Monitor 9, na prijímacie pohovory a tiež na matematické  a fyzikálne súťaže, ktoré úzko súvisia s matematikou.

Žiaci využívali rôzne pracovné listy, examové testy, písali testy, pracovali s počítačom, riešili úlohy z aritmetiky, algebry, výpočtovej geometrie, konštrukčnej geometrie, kombinatoriky, pravdepodobnosti a finančnej matematiky.

Intenzívne sa pripravovali na Komparo a Monitor 9, ktorý následne výborne zvládli, a tak všetci boli prijatí na zvolené stredné školy.

Žiaci s hlbším záujmom o matematiku sa zapojili do školského a okresného kola MO, školského kola Pytagoriády a okresného a krajského kola fyzikálnej olympiády. Hodiny matematického krúžku využívali aj na konzultácie k daným súťažiam a na prípravu pred písomnými prácami.

Žiaci mali teda možnosť zistiť, že aj matematika je zaujímavá a potrebná pre všetkých.

Ved. krúžku: Mgr. Viera Guziová