RUJ na PC

Činnosť krúžku je zameraná na zvýšenie počítačovej gramotnosti žiakov so zameraním na použitie počítača pri výučbe cudzieho  jazyka. Na prvých hodinách sa žiaci oboznamujú s rozložením písmen ruskej abecedy na klávesnici, rôznymi možnosťami a spôsobmi písania,  učia sa písať cudzojazyčné  texty, upravovať texty, vkladať symboly, pracovať s obrázkami, tabuľkami a grafmi.

Súčasťou činnosti krúžku je práca s internetom. Žiaci sa orientujú na internete pri vyhľadávaní cudzojazyčných  stránok so zameraním na rôzne oblasti spoločenského života napr : šport, kultúra, hudba, umenie. Učia sa používať rôzne typy prekladových a encyklopedických  slovníkov, oboznamujú sa  s reáliami rusky  hovoriacich krajín, spoznávajú  ich geografiu, kultúru, dejiny aj súčasnosť.