Slovenčina hrou

Činnosť krúžku sa riadila plánom, ktorý bol zameraný na komplexné opakovanie učiva  so zameraním na Testovanie 9 v apríli a prijímacie skúšky v máji . Deviataci pravidelne riešili testy a monitory z predchádzajúcich rokov i maturitný test zo slovenského jazyka.

Žiaci pracovali so záklanými jazykovými príručkami a slovníkmi: Pravidlami slovenského pravopisu, Krátkym slovníkom slovenského jazyka, Malým synonymickým slovníkom , Malým frazeologickým slovníkom, Pravidlami slovenskej výslovnosti a Slovníkom cudzích slov.

Práca žiakov na krúžku  bola organizovaná tak, aby si žiaci obohatili aktívnu  slovnú zásobu, upevnili pravopisné zručnosti, rozvíjali komunikačné schopnosti a rozširovali svoj vedomostný obzor  z jazyka, slohu i literatúry.

Ved. krúžku: Mgr. Zdenka Švarná