Slovenčina prevažne vážne

Krúžok navštevovalo spolu 32 žiakov tried 9.a a  9.d. Stretávali sme sa v utorky a vo štvrtky od 14.00 do 16.00. Činnosť krúžku bola primárne zameraná na posilnenie výučby slovenského jazyka a literatúry v súvislosti s prípravou žiakov na Komparo, Testovanie 9 a prijímacie pohovory na SŠ.

Precvičovali a opakovali sme náročnejšie gramatické učivo, preberali sme niektoré javy aj nad rámec štandardov predmetu (delenie zámen, delenie čísloviek, neurčité slovesné tvary, priraďovacie  a podraďovacie súvetia,…).

Chronologicky sme zosumarizovali základné literárne smery, pripomenuli si ich hlavných predstaviteľov a významné diela. Literárno-vedné poznatky sme aplikovali pri práci s vybratými prozaickými a epickými textami.

V rámci slohovej zložky sme sa sústredili hlavne na určovanie jazykových štýlov a slohových postupov ukážok.

Žiaci riešili množstvo testov monitorového typu so zameraním na čitateľskú gramotnosť.  Po každom teste sme hľadali najčastejšie chyby, analyzovali a dovysvetľovali slabšie zvládnuté úlohy.

Prácu krúžku sme dopĺňali aj o počítačové aktivity. Prelúskali  sme obrovské množstvo cvičení, diktátov a doplňovačiek na overených internetových stránkach. Využili sme aj výučbový program slovenského jazyka Didakta 1 a Didakta 2, ktorý máme v škole k dispozícii. Pred Komparom a Testovaním 9 sme riešili testy tohto typu z predošlých rokov. Pred prijímacími pohovormi žiaci individuálne riešili staršie prijímacie testy zvolených škôl uverejnené na ich webových stránkach.

Výstupom z krúžku je dosiahnutý veľmi pekný priemer oboch tried na Testovaní 9. Trieda 9.a získala % úspešnosti 76,41, trieda 9.d získala % úspešnosti 71,11.

Ved. krúžku: Mgr. Ľubica Džoganíková