Spoznávame svet

Cieľom záujmového útvaru je sprístupniť a prehĺbiť žiakom prostredníctvom jednotlivých prierezových tém základné učivo prvého až štvrtého ročníka. V minulom školskom roku sa v krúžku zrealizovali tieto aktivity:
Multikultúrna výchova – vianočná tvorivá dielňa – príprava vianočných darčekov; tvorivá dielňa s korálikmi.
Mediálna výchova – filmové predstavenie Spievankovo – kráľovná Harmónia; príprava návrhov aktivít na budúci školský rok prostredníctvom vyhľadávania informácií na internete.
Osobnostný a sociálny rozvoj – divadelné predstavenie Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina; zábavná šou Balónová schow.
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke – beseda s policajtom PZ a záchranárom ČK.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu – divadelné predstavenie Skús cirkus.
Environmentálna výchova – exkurzia na PD Hlecmanovce.
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra – výlet na Šarišský hrad; Bricklandia – stavebnice LEGO Košice.
Ochrana života a zdravia – telovýchovné popoludnie spojené s návštevou interiérového ihriska FUNDILAND; návšteva lanového centra – lezecká stena.