Spoznávame svet

Cieľom tohto záujmového útvaru bolo sprístupniť a prehĺbiť žiakom prostredníctvom jednotlivých prierezových tém základné učivo tretieho ročníka. Záujmový útvar navštevovalo 19 žiakov 3. ročníka. Činnosť nebola pravidelná vzhľadom k tomu, že realizácia bola v interiéri a exteriéri školy.

Multikultúrna výchova – tvorivá dielňa KORÁLKY – príprava darčekov pre rodinu a spolužiakov; návšteva knižnice na Sídlisku III. spojená s aktivitami týkajúcimi sa problematikou multikultúry vychádzajúc zo skúseností žiakov prostredníctvom príbehov z kníh.

Mediálna výchova – filmové predstavenie Tučniaky z Madagaskaru; príprava návrhov aktivít na budúci školský rok prostredníctvom vyhľadávania informácií na internete.

Osobnostný a sociálny rozvoj – divadelné predstavenie Snehová kráľovná.

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke – krajské múzeum v Prešove expozícia historických hasičských automobilov; testovanie účastníkov cestnej premávky prostredníctvom IKT a beseda s dopravným policajtom.

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti – návšteva hvezdárne  a planetária v Prešove.

Environmentálna výchova – návšteva Ekoparku v Prešove spojená s ekohrami; krajské múzeum v Prešove Vtáky okresu Prešov, Včelárstvo v Prešovskom kraji; výlet na Kalváriu spojený s historickou vychádzkou mesta Prešov.

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra – krajské múzeum v Prešove – výstava s názvom Rybárstvo na východnom Slovensku; II. svetová vojna; technické múzeum Solivar.

Ochrana života a zdravia – prednáška s názornými ukážkami prvej pomoci Slovenský Červený kríž v Prešove, telovýchovné popoludnie.

Ved. krúžku:  Mgr. Tatiana Alexovičová