Výtvarný krúžok

Cieľom činnosti krúžku bolo rozvíjať výtvarné zručnosti, jemnú motorku rúk, estetické cítenie žiakov, rozvíjať výtvarné predstavy, fantáziu, oboznamovať s rôznymi výtvarnými technikami, poznávať vhodný materiál na výtvarnú činnosť, poznávať umenie našich predkov, vnímať rozprávku ako sled obrázkov. Pracovali sme podľa plánu činnosti, ktorý bol zameraný na dosiahnutie stanovených cieľov. V rámci krúžkovej činnosti sme tvorili aj výtvarné projekty na počítačoch, výtvarne sme znázorňovali vopred premietnutú rozprávku, navštívili sme galériu výtvarných umení. Realizovali sme  výtvarné osvojenie prírody priamo v teréne a iné zaujímavé aktivity. Práca krúžku splnila svoje ciele, deti si rozšírili svoj obzor, čo sa týka výtvarného umenia, ale zároveň si vytvárali kladný vzťah  k výtvarnej činnosti.

Ved. krúžku: Mgr. Janka Dvorská