Rámcový učebný plán 1.-4. ročníka

Vzdelávacia
oblasť
Predmet
/ročník
ŠVP
ŠkVP
Ročník
I. II. III. IV. Spolu
Jazyk a
komunikácia
Slovenský jazyk
a slovenská
literatúra
ŠVP 7,0 6,0 7,0 6,0 26,0
ŠkVP 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0
Spolu 9,0 8,0 9,0 8,0 34,0
Anglický jazyk –
1.CJ
ŠVP 3,0 3,0 6,0
ŠkVP 2,0 2,0 4,0
Spolu 2,0 2,0 3,0 3,0 10,0
Príroda a
spoločnosť
Prírodoveda ŠVP 0,0 1,0 1,0 1,0 3,0
ŠkVP 1,0 1,0
Spolu 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0
Vlastiveda ŠVP 1,0 1,0 1,0 3,0
ŠkVP 1,0 1,0
Spolu 0,0 1,0 1,0 2,0 4,0
Človek a
hodnoty
Etická/
náboženská
výchova
ŠVP 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0
ŠkVP
Spolu 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0
Matematika a
práca
s informáciami
Matematika ŠVP 4,0 4,0 3,0 3,0 14,0
ŠkVP 1,0 1,0 2,0 2,0 6,0
Spolu 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0
Informatická
výchova
ŠVP 1,0 1,0 1,0 3,0
ŠkVP
Spolu 0,0 1,0 1,0 1,0 3,0
Človek a
svet práce
Pracovné
vyučovanie
ŠVP 1,0 1,0
ŠkVP
Spolu 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
Umenie a
kultúra
Výtvarná
výchova
ŠVP 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0
ŠkVP
Spolu 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0
Hudobná
výchova
ŠVP 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0
ŠkVP
Spolu 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0
Zdravie a
pohyb
Telesná a
športová
výchova
ŠVP 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0
ŠkVP
Spolu 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0
Spolu povinná časť **** 16,0 18,0 21,0 21,0 76,0
Voliteľné hodiny **** 6,0 5,0 4,0 5,0 20,0
Spolu povinná časť a voliteľné hodiny **** 22,0 23,0 25,0 26,0 96,0