Rámcový učebný plán 5.-9. ročníka

Vzdelávacia
oblasť
Predmet
/ročník
ŠVP
ŠkVP
ROČNÍK
V. VI. VII. VIII. IX. Spolu:
Jazyk a
komunikácia
Slovenský jazyk
a slovenská
literatúra
ŠVP 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 23,0
ŠkVP 1,0 1,0 2,0
Spolu 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
Anglický jazyk –
1.CJ
ŠVP 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0
ŠkVP 1,0 1,0 2,0
Spolu 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 17,0
Nemecký jazyk –
2.CJ
ŠVP 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0
ŠkVP 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 6,0
Spolu 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0
Francúzsky jazyk –
2.CJ
ŠVP
ŠkVP
Spolu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ruský jazyk –
2.CJ
ŠVP
ŠkVP
Spolu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Človek a
príroda
Fyzika ŠVP 1,0 1,0 2,0 1,0 5,0
ŠkVP 1,0 1,0
Spolu 0,0 1,0 2,0 2,0 1,0 6,0
Chémia ŠVP 0,5 0,5 1,0 2,0 4,0
ŠkVP 0,5 0,5 1,0 1,0 3,0
Spolu 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 7,0
Biológia ŠVP 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0
ŠkVP 1,0 1,0 1,0 3,0
Spolu 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 8,0
Človek a
spoločnosť
Dejepis ŠVP 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 6,0
ŠkVP 1,0 1,0 1,0 3,0
Spolu 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 9,0
Geografia ŠVP 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0
ŠkVP 1,0 1,0 1,0 3,0
Spolu 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 8,0
Občianska
výchova
ŠVP 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0
ŠkVP
Spolu 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0
Človek a
hodnoty
Etická/
náboženská
výchova
ŠVP 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 4,0
ŠkVP
Spolu 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 4,0
Matematika a
práca
s informáciami
Matematika ŠVP 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 19,0
ŠkVP 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 6,0
Spolu 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0
Informatika ŠVP 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0
ŠkVP 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0
Spolu 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 4,0
Človek a svet práce Svet práce ŠVP 0,5 0,5 1,0
ŠkVP
Spolu 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0
Technika ŠVP 0,5 0,5 1,0
ŠkVP
Spolu 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0
Umenie a
kultúra
Výtvarná
výchova
ŠVP 1,0 1,0 1,0 3,0
ŠkVP
Spolu 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 3,0
Hudobná
výchova
ŠVP 1,0 1,0 1,0 3,0
ŠkVP
Spolu 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 3,0
Výchova
umením
ŠVP 1,0 1,0
ŠkVP
Spolu 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0
Zdravie a
pohyb
Telesná a
športová
výchova
ŠVP 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0
ŠkVP
Spolu 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0
Spolu povinná časť **** 21,5 23,0 24,0 25,0 21,5 115,0
Voliteľné hodiny **** 5,5 7,0 8,0 5,5 5,0 31,0
Spolu povinná časť a voliteľné hodiny **** 27,0 30,0 32,0 30,5 26,5 146,0