Informácia pre zákonných zástupcov

Je zákonný zástupca dieťaťa povinný zapísať dieťa do 1. ročníka ZŠ?

V zmysle § 20 ods. 2 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zákonný zástupca povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len zápis). Zápis sa koná od 1. apríla do 8. apríla , ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Miesto a čas zápisu určí obec všeobecne záväzným nariadením.

Kedy je potrebné zapísať dieťa do 1. ročníka ZŠ?

V roku, v ktorom dieťa do 31. augusta dovŕši 6 rokov, musí byť zapísané do základnej školy. Zápis dieťaťa do základnej školy musí vykonať zákonný zástupca.

Čo treba mať pri zápise so sebou?

K zápisu je potrebný identifikačný preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa (a v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí).

Ako zápis prebieha?

Počas zápisu pedagóg chvíľu hravou formou pracuje s dieťaťom (či rozozná farby, základné geometrické útvary, pomerové množstvo, veľkosť, kreslí, alebo rozpráva podľa obrázku, recituje alebo spieva ). Ide o orientačné posúdenie spôsobilosti dieťaťa na školu. Rodič dostane základné informácie, čo je potrebné v septembri prváčikovi zakúpiť (prípadne zaplatí príspevok na učebné pomôcky).

Môže si zákonný zástupca dieťaťa školu slobodne vybrať?

Rodič má právo vybrať si pre svoje dieťa ktorúkoľvek školu. Ak sa rozhodne pre školu mimo svojho trvalého bydliska (mimo príslušného školského obvodu), zapisuje rodič svoje dieťa po dohode s riaditeľom tejto školy. Ak sa rozhodne pre školu v mieste svojho trvalého bydliska (príslušného školského obvodu), je táto škola povinná dieťa zapísať.

Pokiaľ sa po zrealizovanom zápise v jednej škole rozhodnete pre inú školu, môžete tak urobiť, ale predchádzajúcej škole treba dať včas vedieť, že dieťa bude chodiť do inej školy.

Môže zákonný zástupca dieťaťa požiadať o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky?

Zákonný zástupca dieťaťa má právo požiadať o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Dôvodom môže byť zdravotný stav, psychická nezrelosť, prílišná emocionálna viazanosť dieťaťa na rodičov alebo aj dlhodobý pobyt dieťaťa spolu s rodičom v zahraničí.

Najneskôr do 30.mája príslušného kalendárneho roka predloží zákonný zástupca dieťaťa písomnú žiadosť o odklad (pri zápise nahlási, či bude o odklad žiadať). Súčasťou žiadosti musí byť odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Je možné dieťa predčasne zaškoliť?

V súlade s § 19 ods. 8 zákona 245/2008 Z. z. je možné výnimočne predčasne zaškoliť dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka, ak o to zákonný zástupca dieťaťa požiada. K žiadosti priloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Zúčastňuje sa dieťa, ktorému bol udelený odklad, zápisu v nasledujúcom školskom roku?

Zákonný  zástupca  dieťaťa,  ktorému riaditeľ školy rozhodnutím odložil začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky o 1 školský rok, je povinný zapísať dieťa do 1. ročníka ZŠ v nasledujúcom školskom roku v termíne , ktorý určí obec všeobecne záväzným nariadením.