Informácie o ŠKD

1. Činnosť školského klubu detí (ďalej len ŠKD)

ranné schádzanie: od 6.30 h do 7.45 h
výchovná činnosť: od 11.35 h do 16.00 h
služba: do 17.00 h

2. Mesačný príspevok

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (šk. zákon), § 114 ods. 3 sa uhrádza vždy od 1. dňa do 10. dňa príslušného mesiaca.

Prvá platba je zadaná v termíne od 1.9. do 10.9. v danom roku.

Posledná platba je zadaná v termíne od 1.6. do 10.6. v danom roku.

Výška príspevku je 20 eur mesačne od 1.4.2023. V prípade hmotnej núdze je nutné napísať žiadosť o zníženie výšky poplatku.

Číslo účtu:|SK 26 7500 0000 0040 0807 0036

VS:|0421

KS:|0308

Do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.

3. Stravné lístky zabezpečujú rodičia.

4. Výber dieťaťa z ŠKD

Je možný o 13.00 h, 14.00 h, 15.00 h, 16.00 h.

5. Potreby do ŠKD

  • hygienické vrecúško (toaletný papier, hygienické vreckovky, uterák)
  • na zdravotné  problémy upozorniť vychovávateľku
  • náčrtník, farebný papier, 10 výkresov