Prihlášky na strednú školu

 Zákonný zástupca podáva do 1.kola prijímacieho konania

 2 prihlášky na 2 školy alebo na 1 školu (2 rozdielne študijné odbory na nej), kde je potrebné overenie špeciálnych schopností (talentová skúška).

 2 prihlášky na 2 školy alebo na 1 školu (2 rozdielne študijné odbory na nej), kde nie je potrebné overenie špeciálnych schopností.

Spolu maximálne 4 prihlášky!

Zákonný zástupca podáva do 2.kola prijímacieho konania

1 prihlášku v prípade, že žiak nebol prijatý ani na jednu zo štyroch predchádzajúcich možností a prihlášku si podáva na takú strednú školu, ktorá nemá naplnený stav študentov a robí druhé kolo prijímacieho konania.

Prihláška na SŠ obsahuje:

 • osobné údaje o žiakovi
 • školské výsledky žiaka
 • ocenenia žiaka
 • údaje o zákonnom zástupcovi (obidvoch zákonných zástupcoch) meno a priezvisko; adresa; e-mailová adresa; telefonický kontakt
 • naskenované prílohy:
  – Potvrdenie od lekára v prípade, že žiak je držiteľom preukazu ZŤP.
  – V prípade začlenených žiakov správy z psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia.
  – Špeciálne tlačivá vyžiadané konkrétnymi SŠ.
  – Diplomy zo súťaží podľa kritérií jednotlivých SŠ.
  – Tlačivo s podpisom zákonných zástupcov.

Spôsob podávania prihlášok

Na základe rozhodnutia žiaka a jeho zákonného zástupcu vypĺňa prihlášku zákonný zástupca elektronicky prostredníctvom Edupage – Prijímačky 2024. Riaditeľ základnej školy overí správnosť údajov na prihláške a elektronicky ju potvrdí.