Podávanie prihlášok

Postup pri podávaní prihlášok na stredné školy (SŠ) podľa Vyhlášky MŠ č. 245/2008 Z.z.o prijímaní na vzdelávanie v stredných školách:

  1. Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ, ktorú žiak navštevuje.
  2. Zákonný zástupca žiaka si môže podať dve prihlášky na dve rôzne SŠ alebo na dva rôzne odbory vzdelávania tej istej SŠ a dve prihlášky na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, t.j. na odbor s talentovou skúškou. Ďalšiu prihlášku si môže podať iba v prípade, ak žiak nebol v prvom termíne prijatý ani na jednu zo SŠ, a to na druhý, júnový termín prijímacieho konania.
  3. Prihlášku vyplňuje výchovný poradca na základe údajov získaných od rodičov. Tieto údaje vypĺňajú rodičia na tlačive, ktoré dostanú žiaci od výchovného poradcu. Úlohou rodiča je potom všetky údaje na prihláške skontrolovať a zaniesť ju k lekárovi pre potvrdenie o zdravotnom stave žiaka.
  4. Za správnosť údajov uvedených na prihláške ručí svojím podpisom aj zákonný zástupca žiaka a aj žiak.
  5. K prihláške je možné pripnúť kópiu dokladu o úspešnom umiestnení v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom, o štúdium ktorého sa žiak uchádza.

Termíny platné pre tento školský rok, ako aj informácie o prijímaní na SŠ sú uverejnené na internete, na stránke školského výpočtového strediska www.svsmi.sk. Nachádzajú sa tam aj štatistiky naplnenosti SŠ, zoznamy SŠ a odkazy na jednotlivé stredné školy.