Zoznam gymnázií a SOŠ

Gymnázium Tarasa Ševčenka s vyučov. jazykom ukrajinským, Sládkovičova 4, Prešov www.gymtspo.edupage.sk
Gymnázium Konštantínova 2, Prešov www.gk2-po.sk
Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov www.gymonika.sk
Evanjelické kolegiálne gymnázium, Námestie legionárov 3, Prešov www.ekgym.sk
Gymnázium J.A.Raymana, Mudroňova 20, Prešov www.gjar-po.sk
Spojená škola – SOŠ tech. Ľ.Podjavorinskej 22, Prešov www.spojenask.edupage.org
Súkromné gymnázium, Solivarská 28, Prešov www.sgpo.sk
Gymnázium P.P.Gojdiča, Bernolákova 21, Prešov www.gppgpo.edu.sk
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov www.spspo.edupage.org
Stredná priemyselná škola elektrotechnická www.spse-po.sk
Stredná priemyselná škola stavebná www.spsstavpo.edupage.org
Súkromná stredná športová škola ELBA, Smetanova 2, Prešov www.elbaci.sk
Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov www.slspo.sk
Súkromná obchodná akadémia, Petrovianska 34, Prešov www.soapo.sk
Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov www.hapresov.sk
Obchodná akadémia , Volgogradská 3, Prešov www.oa-po.edupage.org/
Stredná odborná škola pedagogická, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov www.sospg.sk
Stredná zdravotnícka škola Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, Prešov www.szssvbazpo.edu.sk
Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36,Prešov www.szs.edu.sk
Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov www.souopo.edupage.sk
SOŠ služieb, Košická 20, Prešov http://zsssluz.edupage.org/
SOŠ technická, Volgogradská 1, Prešov https://sost-po.edupage.org/
Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov www.zsus-po.sk
Stredné odborné učilište pre sluchovo postihnutú mládež, Duklianska 1, Prešov www.spojenaskola.info
Stredná priemyselná škola drevárska, Bardejovská www.sosdrevpo.edupage.sk
SOŠ gastronómie a služieb, SDH 3, Prešov www.souopo.edupage.sk
SOŠ dopravná. Konštantínova 2, Prešov www.soudpo.edu.sk
Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36Prešov skolamladost.edupage.org
Súkromné konzervatórium, M.Benku 7, Prešov https://skdk-po.edupage.org/

Informácie o stredných školách nájdete na www.svsmi.sk.