Francúzština hravo

Cieľom krúžku Francúzština hravo je oboznámiť žiakov štvrtého ročníka so základmi francúzskeho jazyka, a to hravou formou. Témy sú v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky. Konkrétne ide o témy týkajúce sa každodenného života žiakov – rodina, zvieratá, čísla, dopravné prostriedky, stravovanie, škola, trieda, dom, oblečenie, farby a ľudské telo.
Žiaci sa učia francúzsku abecedu, predstaviť seba aj svojho spolužiaka, pozdraviť a poďakovať, rozlíšiť kladnú, zápornú a opytovaciu vetu vo francúzštine, odpovedať na jednoduché otázky, počítať do 20, rozpoznať francúzsky jazyk medzi inými jazykmi, lokalizovať frankofónne krajiny na mape, rozpoznať francúzske krstné mená, používať privlastňovacie zámená vzťahujúce sa na ich osobu, opytovacie zámená, časovať slovesá byť, mať, nosiť, volať sa, jesť, mať rád, rozlíšiť rody vo francúzštine, základné prídavné mená a ich postavenie vo francúzskej vete. Žiaci spoznajú zvyky, tradície a piesne typické pre slávenie Vianočných a Veľkonočných sviatkov vo Francúzsku a francúzske rozprávky.