Hravá ANJ alebo ANJ hravo

Cieľom záujmových útvarov je priblížiť metódu storytellingu na 1. stupni ZŠ, nakoľko predstavuje inovatívnu a prirodzenú metódu vo výučbe anglického jazyka. Ďalej žiaci pracujú s edukačným programom English One. Osvojujú si vedomosti z anglického jazyka zábavnou formou pomocou rozprávok a jazykových hier.

Tematicky sú obsiahnuté nasledovné okruhy: rozprávky, didaktické hry, čítanie a práca s textom,  dramatizácia rozprávok, interaktívne hry. Realizujú sa individuálne i skupinové  aktivity. K vybranej  téme (napr. oblečenie, farby, rozprávky, zvyky a tradície) si žiaci zhotovujú obrazové projekty, obrázkové slovníky, riešia tajničky a takto danými aktivitami si prakticky rozširujú svoju slovnú zásobu a manuálne i tvorivé zručnosti. Využíva sa aj forma individuálnej práce na počítači prostredníctvom rôznych interaktívnych hier.