Hravé čítanie

V krúžku Hravé čítanie žiaci pracujú s pútavými textami od našich i zahraničných autorov. Texty sú smerované tak, aby žiaci precvičovali prácu s hlasom, správnu melódiu viet, dodržiavanie rozličných znamienok a pod. Následne sa precvičuje čítanie s porozumením. Pri niektorých témach sa text dramatizuje. Navštívujeme aj mestskú knižnicu. Tu sme absolvujeme besedu s pani knihovníčkou. Peknou bodkou za našou činnosťou býva návšteva kultúrneho podujatia O umení umením.

Ved. krúžku: Mgr. Eva Lukáčová