Loptové hry

Záujmový útvar Loptové hry pracoval v školskom roku 2014/2015 pravidelne, každý utorok od 14.00 do 16.00 hod. Navštevovali ho dievčatá a chlapci z 2. a 3. a 4. ročníka našej školy v počte 35.  Na športovú činnosť sme využívali priestory malej telocvične, v priaznivom počasí aj školské ihrisko, bežeckú dráhu a multifunkčné ihrisko.

Činnosť krúžku nadväzovala na predmet Telesná výchova a bola zameraná na pohybové a športové hry. Priebežne sme sa venovali všetkým naplánovaným činnostiam. Po úvodnej organizačnej časti nasledovala relaxácia a rozcvičenie celého tela na karimatkách. V ďalšej časti nasledovala všeobecná pohybová príprava s prvkami atletiky a gymnastiky. Po krátkej prestávke sme zvyčajne pokračovali základnými manipulačnými činnosťami s loptou, ako sú prihrávky, chytanie lopty, dribling, vedenie lopty atď. Žiaci sa oboznamovali so základnými pravidlami športových hier, ako je prehadzovaná, vybíjaná, hádzaná, basketbal. Najobľúbenejšou hrou bola vybíjaná, túto loptovú hru sa naučili žiaci hrať podľa platných pravidiel.  Nezabúdali sme ani na cvičenia zamerané na nácvik správneho držania tela. Na hry sme často využívali malé loptičky, lopty, overbally i fit lopty. Na spestrenie činnosti sme si vyskúšali bedminton, tenis, florbal i  lietajúce taniere. Záver dvojhodinovky patril detským pohybovým hrám.

Žiaci navštevovali krúžok pravidelne ( príp. absencie boli kvôli chorobe) a pri činnostiach vládla dobrá atmosféra. Pri súťaživých činnostiach nechýbala bojovnosť a radosť z pohybu. Činnosť krúžku hodnotím kladne.  Je dôležité, že sa chlapci a dievčatá školy majú možnosť po vyučovaní odreagovať práve pohybovými aktivitami. Rozvíjajú si telesnú kondíciu, učia sa ovládať svoje emócie, takticky myslieť, vytvárať si vzťahy a postavenie v kolektíve. Žiaci by sa mali naučiť vnímať pohyb ako celoživotnú potrebu. Verím, že k tomu prispeli  aj Loptové hry.

Ved. krúžku: Mgr. Košudová Daniela