Aktivity ŠKD

S e p t e m b e r

 • Vyčisťme svet – výtvarná súťaž, výstavka, úprava záhonov
 • Jesenná olympiáda – športové popoludnie

O k t ó b e r

 • Týždeň s jabĺčkom – tvorivá dielňa, ochutnávka jablkových dobrôt
 • Poštárik – Sv. deň pošty – tvorivá dielňa
 • Ja a moji starí rodičia – beseda, tvorivá dielňa
 • Helloween – zhotoviť strašidielko v oddelení

N o v e m b e r

 • Tancom proti obezite – popoludnie pri tanci
 • Poznaj svojho nepriateľa – prezentácia, poster – ochrana pred vznikom užívania a šírenia drog
 • Šarkany v oblakoch – púšťanie šarkanov
 • Vianočná výzdoba vestibulu a ŠJ

D e c e m b e r

 • Vianoce v našom regióne – zvyky a tradície, prezentácia, beseda
 • Zimné vtáčie záhrady – výtvarné práce
 • Vianočný jarmok

J a n u á r

 • Ovce.sk – prezentácia na ochranu pri užívaní internetu a mobilných telefónov
 • Šantenie na snehu – prevencia športom proti užívaniu drog
 • Puzzliáda – súťaž
 • Všetky deti majú svoje práva – prezentácia, výtvarná súťaž

F e b r u á r

 • Veľké Valentínske srde – súťaž, výchova k manželstvu a rodičovstvu
 • Superstar   –súťaž  v speve
 • Zimná olympiáda – športom proti obezite

M a r e c

 • Zdravý olovrant – ochutnávka
 • Lego šampión – stavby zo stavebníc
 • Cesta s kvapkou vody – beseda
 • Spolupráca s knižnicou P.O.Hviezdoslava

A p r í l

 • Zápis detí do prvého ročníka – program, výpomoc
 • Mám rád svoju školu – výtvarná súťaž
 • Potulky mestom Prešov – projektová súťaž
 • Jarná úprava záhonov

M á j

 • Slávnostná akadémia pre mamičky – výpomoc pri programe
 • Jarná olympiáda – športové popoludnie
 • Eko-módna prehliadka

J ú n

 • Smelý Zajko – prezentuj knihu, čitateľská gramotnosť
 • Juniáles – zábavné popoludnie,  diskotéka