Športové triedy vo volejbale

Telesná výchova a šport môže v živote mladého človeka zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Stáva sa súčasťou jeho snahy o získanie potrebnej duševnej rovnováhy, zdravého životného štýlu i adekvátneho začlenenia sa do života spoločnosti. Oblasť športu a pohybovej aktivity vôbec poskytuje mladému človeku okrem potrebného telesného a psycho-motorického zdokonaľovania aj široký priestor pre osobnú realizáciu v otvorenej sociálnej skupine, v ktorej má možnosť konfrontácie úrovne svojich pohybových schopností a zručností, ale aj psychických vlastností – ako vôľa, cieľavedomosť, osobná disciplín a možnosť konfrontácie seba samého s ostatnými športovcami.

Pohybová aktivita vytvára široký priestor pre kvalitatívne vyšší stupeň zdokonaľovania osobnosti a zdravej psychiky. Tento efekt prirodzene priaznivo ovplyvňuje aj iné dôležité aktivity mladého človeka, proces vzdelávania a výchovy nevynímajúc. Pohybová aktivita veľmi vhodne kompenzuje psychické zaťaženie žiakov, dáva im možnosť aktívnej regenerácie a získavania odolnosti voči dlhotrvajúcej jednotvárnej činnosti.

Vízia športových tried zameraných na volejbal

Vybudovanie funkčného systému starostlivosti a výchovy talentovanej mládeže od prípraviek cez žiakov, až po dorastencov, kadetov, juniorov a dospelých . Výstup tohto systému bude nielen kvalitná hráčska základňa pre úspešné účinkovanie A družstiev, ale u tých naj – talentovanejších reprezentácia školy, klubu, mesta, okresu na úrovni mládežníckych republikových a regionálnych výberov. Našou filozofiou bude budovať družstvá na vlastných odchovancoch .Tým, že budú hrávať vlastní odchovanci je predpoklad zvýšenia záujmu verejnosti o šport v meste.

Milí priatelia, vážení športoví priatelia!

Volejbal je druhý najrozšírenejší šport vo svete (po futbale) a Svetová volejbalová federácia FIVB je s 219-timi členskými národnými federáciami najväčšou športovou organizáciou vo svete.

Preto ani naša škola nechce zostať na okraji diania. Pociťujeme potrebu otvoriť deťom možnosti v oblasti športu, aby sa rozvíjali, zdokonaľovali a účelne využívali svoj voľný čas.

Vo svojom okolí máme množstvo talentovaných žiakov, ktorí nie sú organizovaní, preto im ponúkame pomocnú ruku, aby zdokonaľovali svoj talent vo svoj prospech, v prospech svojho zdravia a v prospech nás všetkých, lebo množstvo mladých talentovaných detí sa nevenuje rozvoju svojho talentu.

Viesť ich k tomu, aby vedeli, čo najlepšie reprezentovať seba, svojich rodičov, školu, klub, trénerov, sponzorov a svoje mesto. Deti získavajú veľa nádherných zážitkov z turnajov, nadväzujú nové priateľstvá doma i v zahraničí, prežijú naozaj krásne detstvo a mladosť. Myslíme si, že toto je jediná a najlepšia prevencia pred závislosťami na rôznych drogách.

Riadenie športovej triedy

Našou filozofiou je postaviť na prvé miesto úroveň vzdelania a aktívne sa podieľať na riadení kvality tréningového procesu žiakov.

Nebudeme si vopred klásť ciele, že z každého dieťaťa musíme vychovať úspešného športovca. My vyhráme už s tým, keď „deti budú šport milovať“… Vďaka športu prežijú krásne detstvo, budú mať množstvo zážitkov a priateľov, svoju záľubu, svojho koníčka, vyhnú sa nástrahám doby, získajú pevnú vôľu, sebavedomie, zdravý životný štýl a pod.

Volejbal je nielen krásny, ale hlavne inteligentný šport.